Thông tin biến dạng bề mặt đất từ ảnh Ra-đa khu vực Thành phố Hà Nội

CHÚ GIẢI

Thủy văn
Ranh giới hành chính huyện/quận
Tốc độ biến dạng bề mặt đất giai đoạn 2005-2010(mm/yr) tính từ dữ liệu ALOS PaLSAR
Tốc độ biến dạng bề mặt đất giai đoạn 2010-2014(mm/yr) tính từ dữ liệu TerraSAR-X